Yok Art?k…

Art?k olay koptu san?yorum. 🙂 Adam pankart açm??. 🙂 Ac?d?m adama, ne denir ki bu habere ?imdi. 🙂 Yok art?k diyorum sadece…

Manisa’da bir y?ld?r yaln?z ya?ayan 56 ya??ndaki i?çi emeklisi, kentin çe?itli yerlerine ast??? pankartlarla e? ar?yor.

Sancakl? ??decik köyünde ya?ayan Mustafa Cengiz (56), e? bulabilmek amac?yla farkl? bir yöntem seçerek, ?ehrin çe?itli noktalar?ndaki durak, a?aç gibi yerlere haz?rlad??? pankartlar? ast?. “Yok Art?k…” yazısının devamını oku

S?y?r?p geçti…

Ortal??? velveleye vermi?lerdi dünyaya çarpacak gökta?? 🙂 acaba ne yapsak diye. Bruce Willis göreve 🙂 dedim bende içimden… ?imdiki haberde güzel,  “s?y?r?p geçmi?” gökta??. Nefesini ensemizde hissetmi?tik zaten. 🙂  Hadi bakal?m bundan sonra neler olacak. Merak ediyorum çarpma tehlikesi olsa ate?, su, toprak, tahta birde öpücükle kurtarabilir miydik? .

Dünya’ya 1985’ten bu yana en çok yakla?an en büyük gökta??, bu sabah gezegeni “s?y?r?p” geçti.

Gökbilimciler, 250 metre uzunlu?undaki “2007 TU24” asteroidini, TS? 10.33’te Dünya’n?n 538 bin kilometre uza??ndan geçip giderken, yak?ndan izleme olana?? buldu. Ay’?n Yerküre’ye uzakl???n?n 1,5 kat? kadar bir mesafeden geçen gökta??n? gözlemlemek isteyen amatör astronomlara, 7,6 santimetre çap?ndaki bir teleskop yeterli oldu. “S?y?r?p geçti…” yazısının devamını oku

Erkekler, ‘kad?ns?la?t?’; kad?nlar erkekle?iyor…

Bu haber ilgimi çekti, çünkü uzun süredir bende benzer bir ?eyi savunmaktay?m. Ben ortal?kta erkek gibi “erkek” kad?n gibi “kad?n” kalmad? diyordum. 21. y.y. beslenme ve ya?am tarz? al??kanl?klar?m?z maalesef insanlar? olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Bunlardan en öenmlisi de bu olsa gerek. Çünkü dünyada göçebe varl?klar olan insano?lunun, dünyan?n kullan?c?s? olan insano?lunun iki temel ö?esi “kad?n” ve “erkek”. Bu iki temel ö?enin yap?sal özelliklerindeki de?i?imler dünyay? ve üzerinde ya?ayan tüm insan ?rk?n? etkileyecek. Bununla ilgili bir çok benzer haber de duyuyoruz. Üreme oranlar?n?n dü?mesi gibi. Yani art?k neslin sürmesi bile tehlikeye do?ru gidiyor. En az?ndan sa?l?kl? bir nesil diyelim. Allah sonumuzu hayretsin.

Hayvanlara verilen hormonlar, insanlar? vurdu! Erkekler, ‘kad?ns?la?t?’; kad?nlar erkekle?iyor:

?ZM?R -AA- Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Fethi Do?an, hayvanlarda geli?meyi h?zland?r?c?, et ve süt miktar?n? artt?r?c? etkiye sahip hormonlar?n kar?? cinsin özelliklerinin görülmesine yol açt???n? söyledi. Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Prof.Dr. Fethi Do?an, “Testesteron ve trenbolon asetat gibi androjenik hormonla beslenen hayvanlar? yiyen kad?nlarda erkekle?me ve adet düzensizliklerinin geli?ti?ini, östrojenik hormon kal?nt?lar?n?n k?zlar? erken ergenli?e ula?t?rd??? ve gö?üs kanseri riskini artt?rd???n?, erkeklerde ise östrojenli hormon alan hayvan eti yemekle kad?ns?la?ma, iktidars?zl?k belirtileri görüldü?ünü anlatt?. “Erkekler, ‘kad?ns?la?t?’; kad?nlar erkekle?iyor…” yazısının devamını oku

Bankalar, Kredi borçlar?, realiteler.

Bankalar?n nas?l birer kurum oduklar?n son günlerdeki tecrübelerimle iyice netle?tirmi?tim. Ancak bu haber dikkatimi çekti ve fikrimde haks?z olmad???m? ispatlad?:) O yüzden bu haberi görmenizi istedim. Ayr?ca yazmak istediklerimide üzerinde biraz çal??arak yak?nda yay?nlayaca??m.

KRED? BORCUNU ÖDEMEKTE GEÇ KALIRSANIZ, CEZALANDIRILIRSINIZ. PEK? YA ERKEN ÖDERSEN?Z?

Kanal 7’den MEHMET KIVANÇ’?n haberi ?öyle:

Ba?kent’te meydana gelen bir olay bankalar?n kredi sözle?melerinin çok dikkatli okunmas? gerekti?ini ve kredi al?rken 40 kere dü?ünüp bir kere karar verilmesi gerekti?ini gözler önüne serdi. A?a??da size aktaraca??m?z ilginç olayda, bankan?n uygulamas? son derece kanunlara uygun ve bankaya sorarsan?z kendi ma?duriyeti söz konusu… “Bankalar, Kredi borçlar?, realiteler.” yazısının devamını oku

Filmler Gerçek Oluyor…

tip_goruntu_1.jpgBugüne kadar hayalgücü neleri tariflemeyi ba?ard?ysa, bilim hayagücünün arkas?ndan yeti?emesede o h?za, bir ?ekilde yeniliklerle gelebiliyor. Jules Verne’nin Aya Yolculukla ba?lad? belkide her?ey yada benim bilmedi?im daha eskilerden ama benim örnegim bu 🙂

Birçok filmde izlemisizdir. Benim favorim olan Startrek’de ise doktorun odas?ndaki cihaz?n ön versiyonunu yapm??lar sanki bu sefer.

Demek ki her?ey hayal etmekle ba?l?yor. Do?ru yolday?m 🙂 K?ssadan hisse ç?kard?m kendime.

Haber :

Philips, bir dakikada üç boyutlu röntgen veren görüntüleme cihaz?n? tan?tt?.?ngiltere’de yay?mlanan Daily Mail gazetesinde yeralan habere görer, bugüne kadar kullan?lan tomografi, MR ve röntgen sistemlerinden çok daha h?zl? ve etkili olan bu cihaz, bir dakikadan k?sa bir süre içinde tüm vücudun en ufak ayr?nt?lar?yla üç boyutlu görüntüsünü elde edebiliyor. “Filmler Gerçek Oluyor…” yazısının devamını oku