E?itim…

Tart???labilir ancak mesaj iyi.

Fatih&Ak?emsettin

Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok yaramaz bir ö?renciydi. Ders esnas?nda yapt??? ??mar?kl?klarla Hocas? Ak?emseddin’i çileden ç?kar?rd?. Hocas? kendisine k?zd??? zaman hemen “Ben Padi?ah?n o?luyum bana bir ?ey yapamazs?n” deyip tehdit ediyordu. Padi?aha ?ikâyet etmeyi edepsizlik sayan Ak?emseddin, durumu II. Murat’a anlatam?yordu. Ancak gün geldi art?k küçük Mehmet’in yapt??? yaramazl?klar çekilmez hale geldi. “E?itim…” yazısının devamını oku

Din de?i?tirme:Aray??…

Peki Tu?çe Kazaz, bu önemli kararlar? verirken neler hissetti, neler ya?ad?? Tu?çe Kazaz, tüm bunlar? Aysha’ya anlatt?.

Neden gözlerden uzak ya?amay? tercih ediyorsunuz?

– Hem mesle?im gere?i hem de sosyal ya?amda y?llard?r göz önündeydim. Bunun bende b?rakt??? a??rl??? fark etmi? durumday?m. Bundan sonras? için sade ve mütevaz? bir ya?am? seçtim ve öyle ya??yorum.

Bir süredir kapal? bir kutu gibisiniz. Söylentiler d???nda sizinle ilgili çok fazla bir ?ey bilmiyoruz. Yunanistan’dan dönü?ünüzle birlikte hayat?n?zda neler de?i?ti?

– Kendimdeki dönü?üm sonucunda dü?ünce ?eklim, ya?am tarz?m, bak?? aç?m, amaçlar?m; neredeyse hayat?m?n tamam? de?i?ti. Ama bu samimi ve gerçek bir dönü?üm, de?i?im oldu. Göstermelik de?il.

Size getirilen en büyük ele?tiri din de?i?tirmeniz konusundayd?. Hangi duygularla ?slamiyet’i b?rak?p H?ristiyan olmaya karar verdiniz?

– O günün ?uur seviyesinde, evlenmeye karar verdi?im insan için ve a?k duygusunun güdümünde böyle bir karar alm??t?m.

‘?Ç ÇATI?MA ?Ç?NDEYD?M’
Bu karar? vermek zor olmad? m??

– Az ?ey bildi?inizde karar vermek daha kolayd?r. Ben de o dönem ?slamiyet hakk?nda çok bilgiye sahip de?ildim. ?ç çat??ma içindeydim. H?ristiyanl??? seçmemin ilk nedeni aray??lar?md?, a?k vesile oldu. Ancak H?ristiyan olduktan sonra da aray??lar?m son bulmad?, tatmin olmad?m. ?slamiyet’i do?ru bulmad???m için reddetmi? de?ilim. Sadece kayna?amam??t?m. ?nanç ve din üzerine çok bedel ödedim.
Ö?renmeye ba?lad?kça ?slamiyet’le yeniden bütünle?tim. “Din de?i?tirme:Aray??…” yazısının devamını oku