Dürümcünün reklam?

Dürümcünün reklam?, baz? k?s?mlar? özellikle ho?uma gitti, eklemeler yapaca??m 🙂 ama her zamanki gibi…

Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler hedefte Türk delikanl?lar?n?n ve genelde de Türk milletinin devam?n? engellemek için di? mihraklar taraf?ndan gündeme getirilmi? ?uurlu bir düzmecedir. Gaye, eskiden bir koyunu, bir oturu?ta goturen dev gibi babayi?it atalar?m?z? ve tarlada do?um yapt?ktan sonra bebe?ini kundaklay?p, elde orak tarlada çal??maya devam eden Türk kad?nlar?n?; kalori hesaplayan, hap??r?nca yata?a giren, fitnesi ve aerobik yapan ç?tk?r?ld?m tiplere dönü?türmek ve büyük Türk ?rk?n? Cinliler, Japonlar gibi s?ska, zay?f ve sa?l?ks?z bir irk haline getirmektir. “Dürümcünün reklam?” yazısının devamını oku

Nas? Pöyle Bi?i Yapars?n :)

🙂 Ben güldüm belki sizde gülersiniz.

Ekonomik kriz yüzünden büyük para problemi olan Temel, çocuk kaç?r?p fidye istemeye karar vermi?.

?ehrin büyük bir park?nda çocu?un birini gözüne kestirmi?.

Önce bir not yazm??: Çocu?inu kaçurdum. Bunu yaptu?um içun üzgünum ama kusura pakma çünki gerçekten paraya ihtiyacum var.
Yarin sabah saat 7’de parktaki filanca a?acin altina bir siyah çantada 5 milyar getur. “Nas? Pöyle Bi?i Yapars?n :)” yazısının devamını oku