Nat ALG

Özel bir ekipmana ait özel problemle kar??la?t???n?z durumlarda internetten tam ayn? sorunla ilgili çözüme yönelik rafine bilgiye ula?man?z do?al olarak zor oluyor.

Heleki ürününüzün kurulumu yapan teknik personeli aray?p da sonuç alamazsan?z “abi bir bakmam laz?m” yan?tlar? sizi y?ld?r?nca kafan?zda çözülmemi? bu problem yer i?gal ediyor , birde üstüne üstlük ödenen servis paras?na k?z?p dahe beter sinirler bozuluyor. ?ncelemeler sonucunda ! konuya hakim olmayan teknik personel de havlu at?nca kurt misali kendi i?inizi kendiniz çözmeniz farz oluyor.

Sonuç olarak, PX24U santralimizde SIP abone kay?tta ya?ad???m tecrübeyi payla?mak istedim.

Kulland???m?z Telesis px24u model yaz?l?m? güncellendikten sonra SIP aboneler santrale kay?t olam?yorlard?, halbuki ayn? konfigürasyonla ayn? aboneler sorunsuz kay?t olabilliyorlard?. uzun süren okumalardan sonra kablo modemin NAT ALG özelli?ini kapatt???mda sorunun çözüldü?ünü gördüm. Ayn? sorunla kar??la?anlar?n denemesini öneriyorum.

Anlad???m kadar?yla NAT ALG tam çal??m?yor ve protokollerin uyumsuzlu?u nedeniyle uçlar birbiri ile haberle?emedi?i için “unauthorized” uyar?s? al?yorsunuz. Halbuki firewall ve port yönlendirmeleri kontrol edildi?inde her?ey do?ru görünüyor, abone santrale ula?t??? için sorun anla??lmas? zor bir hal alabiliyor.

Network profosyonelleri için anlamas? belki kolay olabilir, benim gibi orta seviye bilgise biraz okumak birazda ?ans?n?z?n yaver gitmesi gerekiyor.

Faydal? olmas? dile?iyle.

Nat ALG” üzerine 2 yorum

  1. PX24U santral bizde de var. Santral sip sunucuya kay?t oluyordu. Kay?tta sorun olmamas?na ra?men ça?r? gelmiyor, santralin ba?land??? sunucu, santralle haberle?emedi?i gerekçesiyle ba?lant?y? sonland?r?yordu. Ça?r? alam?yorduk. Kablo modemde SIP ALG’yi devre d??? b?rakt???m?zda santralin ba?ka bir sunucuya kay?t olmas?nda hiçbir sorun kalmad?. Ancak halen santralin sip sunucu olarak LAN d???nda WAN’da hizmet verdi?i istemciler santrale kay?t olam?yor, olsa bile bir süre sonra, kay?ttan dü?üyorlar, Tek yönlü ses problemleri de cabas?, Elbette bu santralden ziyade NAT sorunu. DMZ, port yönlendirme, rtp port numaralar?n?n ve sip port numaralar?n? de?i?tirme gibi her türülü aksiyonu denedik ama sonuç alamad?k. San?r?m Mobil internet kullanan istemcilerin GSM internetiyle sorunlar? var. Superonline’nin ise sip ile yan?ndan bile geçmem bir daha.
    Yazar veya yorumcunun biri destek verirse sevinirim.

  2. Merhaba,

    ?u an santralimiz wan’da da IP telefon üzerinde hizmet veriyor, sorun ya?am?yoruz. Kurulum yaparken domain name mi kullan?yorsunuz, Ip mi? Sip sunucuyu telekutu ile kulland?k kay?t i?leminde problem yoktu. Bir ayar yap?lmas? laz?m. Remote/Local vs.

    Selamlar

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.